นักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. สามารถกรอกเงินกู้ ของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ที่ระบบ e-Studentloan
ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2561

เซ็นสัญญาเงินกู้ได้
ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2561

(นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด)

สอบถามเพิ่มเติม: งาน กยศ. โทร 02-744-7356-65 ต่อ 108-109