กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) และภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2560 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.
>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<
เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
www.facebook.com/สำนักทะเบียนและประมวลผล เซาธ์อีสท์บางกอก