คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้อง 132 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วัถุประสงค์
– เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ทางการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ MikroTik ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัยระดับอาชีวะศึกษา
– เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ MikroTik กับโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัยระดับอาชีวะศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าอบรม
– ครู อาจารย์ในกลุ่มของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสนใจเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ MikroTik

ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๕๐๐ บาท ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๕๐๐ บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
– เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร MTCNA
– สิทธิ์ในการสอบ Certificate ระดับ MTCNA ของ MikroTik

เพิ่มเติม
โทร : 083 946 1514 ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
โทร : 02 744 7356-65 ต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี