กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายราชสดุดี และ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
รายนามผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายภูษิตย์ วงษ์เล็ก
 
ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต จันภิรมย์
นายญาณวัฒน์ พลอยเทศ
นายบดินทร์ เดชาบูรณานนท์
นายเร็ก เชดวิก รุ่งเรือง
นางสาวจริยา ศรีจรูญ
นางสาวนัทธีรา พุมมาพันธุ์
 
️ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายรวมพล จันทศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต เพ็งบุปผา
นางสาวนันทรัตน์ กลิ่นหอม
นางสาวเยาวภานี รอดเพ็ชร
นางสาวศิริวิมล แย้มใย
นางสาวอัณณพา สายทอง
นางสาวอัสรียาภรณ์ สง่าอารีย์กุล
นางสาวเอกนรี ทุมพล