ประกาศกองทุน กยศ.

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2560 ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานกองทุน (ห้องประชาสัมพันธ์)
ได้ตั้งแต่วันนี้- 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา