ประกาศ !!วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19
  • กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19
  • แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19