ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ 063/2563

เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1)

               ตามที่วิทยาลัยมีประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ 62/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2) ระบุให้จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ และสมควรผ่อนคลายแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยยังสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา และบุคลากรนั้น วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ (1 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564)

วิชาบรรยาย  ให้จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วิชาปฏิบัติ   ให้แบ่งนักศึกษาออกเป็น ๒ Sections เพื่อให้ได้ใช้ห้องปฏิบัติอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ให้คณบดีที่รับผิดชอบดูแล

ให้อาจารย์ผู้สอน พิจารณาจัดสอนเสริมตามความจำเป็น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ข้อ 2.  การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ Block II (7 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2564)

วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ    ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบออนไลน์ และชั้นเรียนปกติ (โดยดูรายละเอียดจากตารางเรียนของแต่ละรอบ/แต่ละวิทยาเขต)

ข้อ 3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบออนไลน์และชั้นเรียนปกติ และให้ผู้สอนดำเนินการจัดสอบให้เบ็ดเสร็จภายในกำหนดเวลา

ข้อ 4.  การจัดสอบปลายภาค ภาคปกติ-ภาคสมทบ (ปริญญาตรี) จัดสอบในชั้นเรียน โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จะกำหนดจำนวน และแนวทางการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564    เป็นต้นไป

          จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  27 มกราคม 2564

(ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง)
อธิการบดี