ตารางสอบเทียบโอน

รายชื่อเข้าสอบเทียบโอนรายวิชา (รอบที่ 2) ภาคปกติ

นักศึกษา รหัส 611-612

นักศึกษา รหัส 621-622