ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุของนักศึกษา คณะบัณชีและวิทยาการจัดการ ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ จังหวัดอยุธยา