การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 26 พฤษาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกกรรมอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง ลิขสิทธ์ เพื่อให้คณาจารย์ ในวิทยาลัยได้ทำความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธ์และสิทธิบัตรที่มากขึ้น  โดยได้ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านลิขสิทธ์และสิทธิบัตร