เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท) เป็นประธานการประชุม ในกาลนี้มีคณะกรรมการบริหารสมาคม อาทิ อธิการบดีเกียรติคุณ อธิการบดี รองอธิการบดีจาก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสถาบันสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคม สสอท ฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในฐานะนายกสมาคม สสอท ฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมมาตราฐานนานาชาติอย่างแท้จริง