ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ นักศึกษารหัส 591,611,612 และ 621