ศูนย์ศิลปวัฒธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีกบางกอก ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชุมชนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรม ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และพัฒนาภูมิปัญญาไทย “เรียงถ้อย…ร้อยภาษา เผยแพร่ภูมิปัญญา ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ ๑ บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่