วันที่ 24 เมษายน 2562 โรงเรียนนายเรือได้ขอความอนุเคราะจากทางวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอกได้ให้ความรู้ในเรื่องของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 วิทยากรโดย ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนนายเรือ