บัญชีรายชื่อรวมของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก

เข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ชี้แจง……..ให้นักศึกษาตรวจสอบ รายชื่อ สาขา ชั้นปี และจังหวัด ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้านักศึกษาคนใดที่มีข้อผิดพลาดในรายชื่อ สาขา ชั้นปี และจังหวัด ของตนเองให้นักศึกษารีบดำเนินพบ อาจารย์ดล โดยด่วน      ณ ห้องสำนักพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบฯ ภายในวันที่ ๒๔ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ หรือ โทร 0639571096

จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  ๑   คน

 • นายสหราช       จิตตะเสน         สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น       ชั้นปีที่ ๓

จังหวัดกาญจนบุรี    จำนวน  ๑   คน

 • นายกรวิชญ์      คงอิ่ม             สาขาการจัดการโลจิสติกส์          ชั้นปีที่ ๓

จังหวัดระยอง   จำนวน  ๑   คน

 • นายธราธร       อินทปิ่น          สาขาการจัดการโลจิสติกส์          ชั้นปี ๑

จังหวัดสุพรรณบุรี   จำนวน  ๑   คน

 •  นายรัฐศักดิ์       ใจดี               สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี ๑

จังหวัดพิจิตร   จำนวน  ๑   คน

 • นายก้องภพ      พึ่งบุญ            สาขาการจัดการโลจิสติกส์          ชั้นปี ๑

จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  ๑   คน

 • นายนรินทร      รุ่งเรือง            สาขาการเทคโนยีสารสนเทศ       ชั้นปี ๓

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน  ๑   คน

 • นายพงศธร       ช่วยปะทิว        สาขาการจัดการ                    ชั้นปี ๑

จังหวัดขอนแก่น   จำนวน  ๑   คน

 • นายอิศรา        ทองคง            สาขาการจัดการโลจิสติกส์          ชั้นปี ๓

จังหวัดสุโขทัย   จำนวน  ๑   คน

 • นายประเสริฐ     ผาด่าน           สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น       ชั้นปี ๑

จังหวัดสระแก้ว   จำนวน  ๑   คน

 • นายสหฤทธิ์      สุขสังห์ขาร       สาขาการจัดการโลจิสติกส์          ชั้นปี  ๓

จังหวัดอุบลราชธานี   จำนวน  ๒   คน

 • นายธนากร       กุดกุง               สาขาบัญชี                                     ชั้นปี  ๓
 • นายศาสตรา     อรรคธรรม       สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๓

จังหวัดปัตตานี   จำนวน  ๑   คน

 • นายอีรฟาน      อาแวกะจิ        สาขานิติศาสตร์                       ชั้นปี  ๓

จังหวัดพะเยา   จำนวน  ๑   คน

 •  นายชานนท์      จุมปา            สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๑

จังหวัดชลบุรี   จำนวน  ๗   คน

 • นายธนพล        ตระกูลไทย       สาขาบัญชี                                      ชั้นปี  ๑
 • นายนพรัตน์      มาตชัยเคน       สาขาการจัดการโลจิสติกส์             ชั้นปี  ๓
 • นายธศตวรรษฒ์ สมบูรณ์รัตน์     สาขาการจัดการโลจิสติกส์            ชั้นปี  ๓
 • นายนรงสิมันตุ์   บุญรอด          สาขาการจัดการโลจิสติกส์               ชั้นปี  ๓
 • นายอภิสิทธ์      รักศิลป์           สาขาการจัดการอุตสาหกรรม             ชั้นปี  ๓
 • นายรัฐพงศ์       นรมั่ง             สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๓
 • นายธวัสชัย       ถึงจีน             สาขาการจัดการ                      ชั้นปี  ๓

จังหวัดชัยภูมิ   จำนวน  ๑   คน

 • นายกิตติพล      แป้นเพ็ชร์        สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี ๑

จังหวัดสกลนคร   จำนวน  ๑   คน

 • นายอมรพันธ์     คำมุงคุณ         สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๓

จังหวัดสงขลา   จำนวน  ๑   คน

 • นายอรรณพ      พรหมเขียว       สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๓

จังหวัดกาฬสินธุ์   จำนวน  ๓   คน

 • นายประวิทย์     มาสี              สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี ๑
 • นายปฏิการณ์    แม่นปืน          สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              ชั้นปี ๓
 • นายจตุพร        คำไสย์            สาขาบัญชี                            ชั้นปี ๑

จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน  ๒   คน

 • นายปิยวัฒน์     หงษ์ภักดี         สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี ๓
 • นายฉัตรชนก     ริทินโย           สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี ๓

จังหวัดเพชรบูรณ์   จำนวน  ๑   คน

 • นายณัฐวุฒิ       พุยเพ็ง            สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๒

จังหวัดลำปาง   จำนวน  ๑   คน

 • นายพลากร      ใจเรือน           สาขาการตลาด                       ชั้นปี  ๓

จังหวัดพิษณุโลก   จำนวน  ๑   คน

 • นายวัชเรนทร์    ดอนดาไพร       สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี ๑

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน ๒๑  คน

 • นายเอกชัย       เถาแตง           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ           ชั้นปี  ๓
 • นายสราวุฒิ      วสุภัทรเกษม      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ           ชั้นปี  ๓
 • นายปวริศว์       ทัศนปัญญา      สาขาโลจิสติกส์                       ชั้นปี  ๓
 • นายปริญญวุฒิ   ภักดีศุภฤทธิ์      สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๑
 • นายกาจพล      แซ่ตั้ง             สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๓
 • นายพชร         สินเสงี่ยม         สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              ชั้นปี  ๑
 • นายมนัสวิน      กลมเกลียว       สาขาการจัดกรโลจิสติกส์             ชั้นปี  ๓
 • นายประภวิษณุ์  ทับทิมทอง       สาขาการตลาด                       ชั้นปี  ๓
 • นายอนุสรณ์      กาศร             สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         ชั้นปี  ๓
 • นายวีรภัทร      ชูสวัสดิ์           สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         ชั้นปี  ๓
 • นายสหพุทธ      คุ้มแก้ว           สาขาการตลาด                       ชั้นปี  ๓
 • นายนัชญ         อยู่ดี              สาขาการตลาด                       ชั้นปี  ๓
 • นายวิศรุต        จรกิจ             สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              ชั้นปี  ๓
 • นายพงษ์ศักดิ์     คงมี              สาขาการตลาด                       ชั้นปี  ๓
 • นายสิทธิศักดิ์     จันทนา          สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ           ชั้นปี  ๔
 • นายภาคภูมิ      ดวงศรี            สาขาการตลาด                       ชั้นปี  ๓
 • นายรัฐกรม์       คำบุตรดี         สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๓
 • นายอนุชา        ถนอมเมือง       สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ              ชั้นปี  ๑
 • นายจตุพร        นิธิชนันต์         สาขาการจัดการโลจิสติกส์           ชั้นปี  ๑
 • นายธนายุทธ     วีระธงชัย           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ชั้นปี  ๓
 • นายนันทวัฒน์    เก่งกสิวิทย์         สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี  ๓

จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  ๖๗   คน

 • นายธนพล        เทียงสมบุญ        สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๒
 • นายศตนันท์      คุณวุฒิ             สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายสุรศักดิ์      วงษ์คำ             สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายภูมิภาค      ปัดถามัง            สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๑
 • นายธิติพัฒน์     ปลื้มใจ             สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายชลิต         เขียวทอง           สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายธนดล        ปทุมรัตน์           สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายดลวัส        แซ่ตั้ง               สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายอนุวัช        ก้อนคำต้น         สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน    ชั้นปี ๓
 • นายจีรวัฒน์      เกตุกลม            สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๒
 • นายศิวลักษณ์    กรรณนุช           สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน    ชั้นปี ๓
 • นายกิตติมล      กีรติประยูร         สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๓
 • นายปริญญ์       บรรยาย            สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม      ชั้นปี ๑
 • นายโสวรัช       ผลผาสุก           สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายธนากฤต     แถนสีแดง          สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายอภิเศก       พลดงนอก          สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายกิจจา        ยงสวัสดิ์            สาขาบัญชี                          ชั้นปี ๓
 • นายจิรายุ        พลอยประเสริฐ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายกมล         ลิขิตตระกูล        สาขาบัญชี                          ชั้นปี ๓
 • นายธนวัฒน์      ประทุม             สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๔
 • นายปิยะชัย      อภิชาตวัฒนา      สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายสัภยา        จันทร์มา           สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายบารมี        ภานุศาสน์         สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายนพรุจ        สำราญล้ำ          สาขาการตลาด                     ชั้นปี ๓
 • นายศิลปิน       ปราบทวายศูนย์   สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายวสวัตติ์       อินทร์ชะคราม     สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน    ชั้นปี ๓
 • นายเกียรติศักดิ์  บุญสอาด           สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน    ชั้นปี ๓
 • นายวันชนะ      ศรวันเพ็ญ          สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๔
 • นายพีรวัฒน์      ดีมาก               สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายภาณุวัฒน์   โพธิจักร            สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๒
 • นายศิวะโรจน์    มากำชัย            สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายฉัตรริน      ชูชัยวัฒนะกิจ      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ชั้นปี ๓
 • นายวรพจน์      แสนแสง           สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายวุธชัย        ชนะเทพา          สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายอภิสิทธิ์      ปาละนิจ           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ชั้นปี ๓
 • นายคเชนทร์     ทรัพย์เจริญ        สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๓
 • นายจิรัฏฐ์        ทั้งสว่าง            สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๓
 • นายรัชชานนท์   ผืนจิตต์             สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายชนพนธ์      บุญมี               สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายกฤษดา      รัตนคุณ            สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายฉัตรเฉลิม    วงษ์โท              สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายนันทชัย      จงสาครสิน         สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๑
 • นายอภิสิทธิ์      เกษร               สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน    ชั้นปี ๑
 • นายพิทาย        อาศัย               สาขาภาษาอังกฤธุรกิจ             ชั้นปี ๓
 • นายพันสาชัย    ศิริ                  สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม     ชั้นปี ๒
 • นายพัฒนพงศ์    ศรีสุภาณุมาศ      สาขาการจัดการ                    ชั้นปี ๒
 • นายภวิศสิชฌ์    เกตุแก้ว            สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายศุภนัฐ        วัฒนพานิช         สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายภาณุพงศ์    ไตรวงศ์             สาขาการจัดการ                    ชั้นปี ๓
 • นายอนุชา        สง่าวงษ์            สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๓
 • นายพรพิทักษ์    สุจริต               สาขาบัญชี                          ชั้นปี ๓
 • นายทรงวุฒิ      สอนเมือง           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ชั้นปี ๓
 • นายทวีศักดิ์      พลเทพ             สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๒
 • นายพิชิต         ละออศรี           สาขาการตลาด                     ชั้นปี ๓
 • นายกิตติศักดิ์     อุทัยชลานนท์      สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๒
 • นายเสกสรร      รัตนคุณ            สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ชั้นปี ๓
 • นายอนุชิต        ศรสังข์ทอง         สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๓
 • นายชาคริต       หิรัญปาน          สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๑
 • นายสุระสิทธิ์     สอนแจ้ง           สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายธนวัฒน์      กล้าหาญ           สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายมงคล        เอียดทอง           สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายวิศรุต        สุวรรณอำภา       สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ชั้นปี ๓
 • นายชญานนท์    บุญเลิศ             สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓
 • นายกวีศิลป์      สาครเจริญวัฒน์   สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       ชั้นปี ๓
 • นายกีรติ          อสุนี ณ   อยุธยา  สาขาภาษาอังกฤธุรกิจ             ชั้นปี ๒
 • นายชนาธิป      สกุลจันทร์         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ชั้นปี ๓
 • นายพชร         ปัญญาภิมณฑ์      สาขาการจัดการโลจิสติกส์         ชั้นปี ๓