กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)
และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 30 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560
ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
* นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพิ่ม – ลดรายวิชา วันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2560
ถอนรายวิชาติด “W” ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
(การถอนรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7356-65 ต่อ 114-116

www.facebook.com/regsbc