ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษ (Exit-Exam)

ภาคปกติ (ครั้งที่1) สอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563