วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

จัดโครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยผ่านการรับรอง

จากหน่วยงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 1

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561   เวลา  08.30 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้ทดสอบ

กรณีบุคคลทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส (ทุกสาขา) หรือสูงกว่า
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่งสินค้าและด้านโลจิสติกส์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง  3 เดือน ขึ้นไป

กรณีนักศึกษา

 1. กำลังศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

กรณีบุคคลทั่วไป

 1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงานด้านการขนส่งสินค้าหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

กรณีนักศึกษา

 1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา
 5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษา ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาทดสอบ

ฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นครั้งแรก

สถานที่ทดสอบ: ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-02 744 7356 ถึง 65ต่อ 167 และ 168

อาจารย์สิริกร ประทุม  083-010-0330  email : sirikorn@southeast.ac.th

อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 081-489-1825  email : tsbc2016@gmail.com