ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม “แห่เทียนจำนำพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ช่วงเช้า – วัดบางนาใน (พระอารามหลวง) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ช่วงบ่าย -วัดบางนานอก เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน