กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

  • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์         ระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2561

ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

* นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา *

  • เพิ่ม – ลดรายวิชา                                     ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561
  • ถอนลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ

สอบถามเพิ่มเติม:

สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร 02-744-7356-65 ต่อ 114-116  www.facebook.com/regsbc