การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2561
ปริ้นท์เอกสารยืนยันการกรอกข้อมูลนำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องดำเนินการกรอกภาวะการมีงานทำ เพื่อนำข้อมูลจัดส่งให้แก่สำนักงานการอุดมศึกษาและกระทรวงแรงงานต่อไป

ขั้นตอนการกรอกภาวะการมีงานทำ…click 

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล 02-744-7356-65 ต่อ 114-116