ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560 ก่อนทีี่จะออกไปปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆ