งานพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,163 คน ในปีนี้สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีมติอนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 2.นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 3.ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไทยรัฐ : https://www.thairath.co.th/news/local/2054953
ข่าวสด : https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_6180803
เดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/education/832585