ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพภายใน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สองหน่วยงาน สำนักวิชาการ และสำนักหอสมุด

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยวั้นนี้มีหน่วยงานที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 8 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักการคลัง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปวัฒธรรม สำนักการคลัง สำนักบริการ สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด และ สำนักวิจัย

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยวั้นนี้มีหน่วยงานที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานสหกิจศึกษา สำนักทะเบียน  สำนักบริการวิชาการ  สำนักอธิการบดี สำนักประกันคุณภาพ สำนักกิจการนักศึกษา