ประกาศ

เลื่อนการจัดสอบ

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 (ทุกวิทยาเขต)จนกว่าจะมีประกาศกำหนดการจัดสอบอีกครั้ง

*การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ยังเปิดตามปกติโดยจะเป็นการสอนแบบออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากอาจารย์ที่ปรึกษา**