กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 3 / 2561

นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว

นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

  • เพิ่ม–ลดรายวิชา ระหว่างวันที่ 11–15 มีนาคม 2562
  • ถอนรายวิชาติด“W” ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

การถอนรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม–ลดรายวิชาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา

หมายเหตุ  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ