วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดโครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยผ่านการรับรอง จากหน่วยงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 2

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้ทดสอบ

กรณีบุคคลทั่วไป
1. จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส (ทุกสาขา) หรือสูงกว่า
2. ประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่งสินค้าและด้านโลจิสติกส์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 3 เดือน ขึ้นไป

กรณีนักศึกษา
1. กำลังศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

กรณีบุคคลทั่วไป

1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการทำงานด้านการขนส่งสินค้า หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

กรณีนักศึกษา

1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรนักศึกษา
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษา ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาทดสอบ

หมายเหตุ : ฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นครั้งแรก

สถานที่ทดสอบ : ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน  02-02 744 7356 ถึง 65 ต่อ 167 และ 168

อาจารย์สิริกร ประทุม  083-010-0330  sirikorn@southeast.ac.th

อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต  081-489-1825  tsbc2016@gmail.com