การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สถาบันการศึกษาเอกชนในระดับ อุดมศึกษา หลายแห่ง เป็นอย่างดี