วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินได้จัดสัมนาทางวิชาการเรือง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Logistics 4.0 and industry 4.0 โดย อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน วิทยากรผู้ให้ความรู้ แก่นักศึกษา