แนวปฏิบัติการสอบซ้ำซ้อน การขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปฏิบัติให้ถูกต้องในการขอสอบซ้ำซ้อน การขอเลื่อนการสอบกลางภาค และ/หรือการสอบปลายภาค จึงขอประกาศแนวปฏิบัติให้นักศึกษาได้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1.    การสอบทุกครั้ง นักศึกษาต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรเข้าห้องสอบ กรณีผู้เข้าสอบมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรนักศึกษา บัตรเข้าห้องสอบ ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ หรือมาสาย หรือแต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.1     ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล

1.2     บัตรเข้าห้องสอบ (ชั่วคราว) ติดต่อสำนักการคลัง

1.3     ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ  ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล

1.4     แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ จะต้องมีใบอนุญาตให้เข้าสอบได้จากสำนักพัฒนานักศึกษา

1.5     เข้าสอบสายกรณีสายไม่เกิน 30 นาที จะต้องมีใบอนุญาตให้เข้าสอบได้จากสำนักพัฒนานักศึกษา หรือสายเกินกว่า 30 นาที ให้นักศึกษาติดต่อกรรมการกลางที่กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

ข้อ 2.    การขอสอบซ้ำซ้อน ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ

2.1     นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบก่อนวันสอบ หากพบว่ามีรายวิชาที่สอบวันและเวลาที่ตรงกัน ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนที่กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

2.2     หากพบว่านักศึกษามาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนในวันที่สอบหรือหลังจากวันสอบ กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการจะไม่ดำเนินการจัดสอบให้

2.3     หลังจากยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนแล้ว จะนัดวันและเวลามาสอบในห้องกักตัว หรือจัดสอบที่ห้องกรรมการกลาง ไม่สามารถเข้าสอบร่วมกับนักศึกษาที่สอบแบบปกติได้

ข้อ 3.     การขอเลื่อนสอบหรือไม่สามารถมาสอบตามตารางสอบที่วิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนด ต้องเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 9 เรื่องของการขอสอบในกรณีพิเศษ

ข้อ 4.    หากพบว่านักศึกษามาติดต่อขอสอบ หรือขอเลื่อนสอบ เนื่องจากผิดกฎระเบียบติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ตามที่สำนักพัฒนานักศึกษาได้ลงบันทึกประวัติไว้ กรรมการกลาง หรือกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบทุกกรณี

ข้อ 5.     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

จึงแจ้งมาเพื่อปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

สำนักพัฒนานักศึกษา

โทร.02-744-7356 ต่อ 207