ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561