เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัด ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษา กับวิทยาลัยเซาธือีสท์บางกอก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560