โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร และการป้องกันภัย จากการใช้สมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564