เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ลงนามทำความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ของพื้นที่ EEC ตามแนวคิดด้านการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
——————————————————-
📍 ในระดับปริญญาตรี
คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยรการบิน
✔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์