📸ภาพบรรยากาศ📸
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาและร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ตอบโจทย์อัตลักษณ์ความเป็นนักโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการและยอมรับตามความต้องการของอุตสาหกรรม New S-Curve ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

#SmartLogistics
#SmartBusinessCreative
#เราสร้างนักโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมืออาชีพ