วันที่ 14 มีนาคม 2561 นักศึกษาคณะบัญชีและวิทยาการจัดการสาขาการตลาดได้จัดงานจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสาขาการตลาดปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา