เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้เข้าร่วมอบรมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)