วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินวิทยาลัยเซาอีสท์บางกอกขอต้อนรับการเข้าศึกษาดูงาน ของ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโลจิสติกส์ และ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์ ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง ของ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) ที่ได้รับการรับรองโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI