ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสถานศึกษา

 

กำหนดการ
การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
“สืบสำเนียง…เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๒
ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมงาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. – พิธีเปิดกิจกรรม
เวลา ๐๙.๒๐ น. – แยกตัวผู้เข้าประกวด
เวลา ๐๙.๓๐ น. – เริ่มการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  – ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา ๑๐.๒๐ น. – พักเบรก
เวลา ๑๐.๓๐ น. – เริ่มประกวดรอบชิงชนะเลิศ
– ระดับ อาชีวศึกษา
เวลา ๑๑.๒๐ น. – พักเบรก
เวลา ๑๑.๓๐ น. – เริ่มประกวดรอบชิงชนะเลิศ
– ระดับ อุดมศึกษา
เวลา ๑๒.๓๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ
– ประกาศผลรางวัล/มอบรางวัล
– ผู้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละระดับ แสดงการอ่านให้ผู้ชมฟัง
– ถ่ายภาพที่ระลึก
เวลา ๑๕.๓๐ น. – เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ – กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร