เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักหอสมุด ลงพื้นที่จัดมุมอ่านหนังสือของชุมชนวัดราษฎร์รังสรรค์ ณ รพสต.บางกะเจ้า ชุมชนวัดราษฎร์รังสรรค์ ม.4 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ