ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ที่ ๐๘๘/๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๖)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตาม (๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อ ข. “โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔”
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑พฤษภาคม ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑. วันที่ ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work From Home และให้จัดการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลระบบออนไลน์ทุกรอบการศึกษา และทุกวิทยาเขต อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒. ขอให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓. หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการ จัดบุคลากรมาปฏิบัติในวันทำการตามความเหมาะสม
ข้อ ๔. หน่วยงานวิชาการ (คณะวิชา) ให้คณบดีจัดคณาจารย์ในสาขาวิชาตามความเหมาะสม มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ สำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
ข้อ ๕. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป