ตามที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid – 19 และแนวปฏิบัติ การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค covid-19 ไปแล้วนั้นเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยมีความห่วงใยและตระหนักถึง สุขภาพพลามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน จึงเห็นสมควรให้ประกาศดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 จัดสอบทุกวิทยาเขต
  • ปรับระบบการเรียนการสอน ทุกหลักสูตรของวิทยาลัย ( ปริญญา ตรี- ปริญญาโท ) เป็นระบบ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  • หน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยยังเปิดดำเนินการตามปกติ (ปรับเวลาทำการเป็น 9.00-15.00 น.)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน