ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในการศึกษากระบวนการผลิต ผงปรุงรสยี่ห้อรสดี และกาแฟเบอดี้ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด และได้ไปศึกษาดูงานขององค์การส่งเสริมกิจการฟาร์มโคนมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี