พิธีประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ (พิธีไหว้ครู) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปี 2563

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ พร้อมมอบทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมแก่นักศึกษาภาคสมทบ  ณ หอประชุม SBC HALL วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563