วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรม อบรมโรคเอดส์ให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษารู้จักรักเป็นปลอดภัยไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รู้จักป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดีจากนักศึกษา