สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การฝึกผู้นำในการใช้ชีวิตประจำวันเรียนรู้ร่วมกัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ณ โรงเรียนวัดนาคราช จ.สมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560