ประชุมหารือร่วมกับสถาบันกลุ่มหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

การประชุมสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับเกียรติประธานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ณ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 23 หลักสูตรจาก 21 สถาบัน และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอีก 12 สถาบันที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้แก่
1. (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2. (คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3. (คณะบริหารธุรกิจนวัตกรรมและบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. (คณะวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต 6. (คณะบริหารธุรกิจ) (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
7. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 8. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธนบุรี 9. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 11. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 12. (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การประชุมในครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องของ การรวบรวมข้อมูลหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ของแต่ละสถาบันส่งให้ทางสมาคมเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและดึงศักยภาพของเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนสู่หน่วยงานภายนอก