นักศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2559 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต    ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดการ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.

>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
  4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม:  สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116  www.facebook.com/regsbc

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล