สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมค่ายการฝึกพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดนาคราช ระดับชั้นป.1-ป.6 ณ โรงเรียนวัดนาคราช จ.สมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560