ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) ภาคปกติ (ครั้งที่1)

สอบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563